1.9.2001

 

”Jeg er øverst kommanderende på stjerneskipet som etter deres ord  vil gå innunder navnet  ”Nordstjernen”.

Jeg er direkte under kommandoen i det øverste hierarkiet under Ashtars personlige kommando.

Flere på jorden  har kanalisert og ”telepatisert” texter fra meg, med meg.Jeg står til tjeneste for menneskeheten, av menneskeheten og i menneskeheten, akkurat slik som alle dere andre som samtaler direkte under meg.

Herunder, telepatisk kontakt.

 

 

”Nordstjernen” er et ikke-materielt skip, et ”eterisk” skip, som dere sier, og ganske riktig et krystallskip.  Vi reiser på lysbølgene, og er dermed i stand til å reise kolossale avstander på et tiendedels sekund. Vi ER, og kommer kun i lyset.

Det er et mange fasettert – og representert utvalg, både av dimensjoner og frekvenser, representert på skipet, som bevisstheter i flere ledd. Et sant, multidimensjonelt samarbeid.  Og du, Siv, er med din bevissthet, en av flere kapteiner på skipet ditt. Offentliggjørelsen av dette manifest er helt i tråd med bevisstgjørelsen – og sammenføyningen av dine flere jeg.  Jeg har nettopp fått vite at du er en av våre hovedkontakter – og energibærere på jorden, som en blant mennesker.

 

Vi skal her, på dette nettstedet, sammen med og via Siv, bringe klarhet i diverse disputter som foregår mellom dere våre allierte på jorden. Disse er fritt å lese, fritt å synes nøyaktig  hva man vil om.

Hensikten bak kan bare sees og føles bak i deres egentlige jeg, i deres indre sjelskontakt.

Så jeg vil derfor på det varmeste anbefale dere å ikke så mye som tenke, men å føle på disse ord uten å trekke slutninger og uten å  konkludere. Vi er trygge på at all videreførelse av dette materialet er kun til alles beste, kun det beste og det alene. Vi ber alle impliserte

– her alle lesere – om trygt ta inn alt materiale og dømme deretter.

 

I den Enes og i det Allestedsnærværende Sannhetens Navn

I All kjærlighet

Og i ydmykhet som dette skipets valgte representant

Velsigne den enkelte

Og alle I Det.

 

Fred Være med Dere Alle på Jorden

Vandrerne i universet.

 

Amen

 

Har noen spørsmål, stiller Siv seg til disposisjon i sitt innerste ønske om fred og samhørighet.

 

For Altet

Amen ”

 

 

 

 

 

28.6.2001

 

OM TELEPATI

 

”Telepati slik du kjenner det går gjennom flere lag. Den telepati du utøver med oss går gjennom din mentale sfære – du oversetter og ”omformaterer” gjennom ditt mentale lag.

 

I siste instans bli hjernen ditt hovedoversettelses organ, og du blir i stand til å sette ord på følelsene eller impulsene du mottar. Slik overføres kunnskap til folk flest og ikke bare hos bevisste kommunikatorer, men også den ubevisste dialogen mellom mennesker flest. Det være seg helt bevisst, slik det er i ditt tilfelle, eller også helt ubevisst. Det blir da av dere (menneskene) tolket og fritt oversatt som ”følelser”.

I virkeligheten dreier det seg om rene energetiske impulser som er en del av den kollektive sfæren dere kaller den kollektive underbevisstheten.

Dette er ditt domene, Siv, eller din sfære, som du arbeider helt bevisst i ditt daglige.

Dette krever en intens trening i bevisstgjøring i det daglige ve og vel. All såkalt kanalisering er øvelser i bevisstgjøring og leder uvilkårlig henimot en slik bevisstgjøring av selvet.

Man trener opp frekvensen av sin bevissthet så å si.

 

 

Den telepati man utøver overfor dyr eller med planter (og til og med med insekter) slik det er i ditt tilfelle, går direkte og ”ublandet” gjennom følelses legemet som er en del av den transcendentale og universelle kommunikasjonen. Det er det ”universelle språket ”, slik du liker å kalle det. Gjennom det emosjonelle språket er man i stand til, eller utvikler man evnen til å tolke alle  signaler.

Det er en universell kode som går på tvers av identiteter. Eller, sagt på en litt annen måte, det er et språk/eller en kommunikasjonskodex som går på tvers av raser og bevissthets- former. Du er selv en slik.

 

 

Ved å kommunisere på det emosjonelle planet blottstiller man seg, og løgner og illusjoner har ingen grobunn.

Det er kun rom for den endelige sannhet.

 

Når menneskeheten som helhet har satt seg i stand til å bevisst kommunisere på dette planet, er dere alle i stand til å kjenne Det Guddommelige Selv i hver og en av dere.

Da har dere realisert Guddommen i Dere Selv.

 

Da vil hvert enkelt individ være i stand til å kjenne sin kontakt med det aller høyeste.

Det dere kaller deres Høyere Selv.

Da kan dere fritt snakke med engler og devaer og andre høyere ånder som dere selv lyster, dere har realisert deres Guddommelige Selv.

Dette har du allerede gjort, da du den gang gikk og lyste på gaten, og sendte ditt lys direkte på den du tiltalte. Da var du tilstede i ditt Guddommelige Selv.

Dette er en tilstand som er uhyre vanskelig å opprettholde da jorden er i en tung transittfase.  

- OVERGANGEN  GJØR DET UMULIG Å KONSTANT VÆRE I OG Å OPPRETTHOLDE SITT GUDDOMMELIGE SELV – da transittfasen er en tilstand av vext, og gir muligheten for fritt å kjenne på alle energier og impulser av universelle størrelsesordener.

Slik er en vextfase for alle livsformer på planeten jorden.

 

Stabiliseringsøyeblikket er en valgt tilstand, derfor friheten til fritt å velge sin egen virkelighet. Alle levende, dimensjonelle vesener på jorden må gjennom og oppleve en transittfase for å realisere / komme i kontakt med sitt høyere selv.

 

Dette er det som av psykologer blir kalt for en psykose.

Psykose er tilstanden hvor man – ja, som du sier: mister holdepunktene av over og under,  man frigjør seg selv til det store intet, og blir i stand til å føle på det sanneste i seg selv. 

Slik kommer man i kontakt med det guddommelige.

I slike tilstander er det faktisk at de fleste ”hører stemmer”, da man er som en reisende gjennom rom. Og for noen, også gjennom tid, det multidimensjonelle aspektet av tid som lommer av helheten.

 

Jeg forventer ikke at alle skal forstå dette, men siden du ønsker å publisere dette på internettet deres, synes jeg dette er en fin utfallsvinkel. Vi kan godt fortsette med telepati.

Ja, jeg har sagt det viktigste om psykoser. Jeg synes det er fint å tillegge dette ene:

ved å se på en psykose som en frigjøring, et ledd i prosessen til det å gå tilbake til sin egen helhet, å igjen bli et helt, sjelelig individ, kan man akseptere den sannhet man opplever som sunn og som sin egen, vil mange nervepasienter av i dag oppleve det som uproblematisk og ”ikke-traumatisk” og slippe både sykdoms- betegnelsen (identifikasjonen) og nervepiller, som er med på å tone ned og tilsløre opplevelsene av sine egne sannheter.   

Det forsinker  forandringsprosessen!

Slik du selv har opplevd vil en ”eldre bror”, eller en som har gjennomlevd sin egen sannhet være en bedre hjelp enn deres psykiatere, institusjoner og medisiner. Den som har levet kan dele sine erfaringer.

Slik er det, og slik opererer mennesket på jordplan.

 

 

Telepati er evnen til å stilne sinnet og  kjenne på hva som faktisk er der!

Ingenting annet.

Mental, bevisst telepati er et uunngåelig resultat av to mennesker med et mer stilnet sinn med åpen hjertefrekvens for hverandre. Man er fri for redsel eller for antakelser som lager redsel.  Fri for fordommer sier du, men det er egentlig en sideting av det. Mennesker med fri hjertekontakt har en åpen kopling som begge to er bevisst, den må, og uunngåelig, føles og kjennes som en bevisst energi. Man er fri for hverandre.

Kan man møtes i stillheten i denne, kan man fritt og bevisst både sende og motta i denne modus.

Den indre kontakt med Gud fungerer på dette åpne plan. Bare slik har man den indre åpne dialog med Gud. Alt-bevisstheten. Den samme dialog kan man da ha med sine medmennesker.

Slik kan man også ha en liknende dialog mellom stjernemennesker/utenomjordiske entiteter. 

 

All telepati er basert på større eller mindre grad av åpenhet i seg selv, mentalt  OG emosjonelt. De fleste mennesker vil i løpet av ett liv erfare OG erkjenne slik telepatisk kontakt med noe annet levende, men slik det er for dere i dag vil de færreste erkjenne og akseptere slike opplevelser som egne, og/eller som en hel sannhet. 

Folk flest er i dag mest i stand til å akseptere slikt som ”Guddommelig inngripen”, som en makt utenfor seg selv eller som noe sørgeligere, som en illusjon, eller fantasi, med en gang erkjennelsen overtas av den rasjonelle bevisstheten. Rasjonalitet har stor status i deres verden.  – Ja, over hele mesteparten av deres klode. Vi kan bare se på og se, og vite at dere som helhet er midt inne i  transittperioden, en gigantisk, enorm massepsykose, kollektivt, og den oppleves like individuelt som det er mennesker på jorden”.