Utdrag fra skriftet (ISBN 3-89371-024-8)

BÖNENS KRAFT

Mentaloverført til "Gabrile von Würzburg" fra Kristus

(kanalen bruker en relativ religiøs uttrykksmåte, men bli ikke skremt av det – uttrykkene dekker symbolsk kosmiske prinsipper og  det ligger en masse visdom og kosmisk vitenskap i dette materiale. Noen svenske ord er forsøkt oversatt og noen kommentarer er gitt i parantes)

 

VAD ÄR EN BÖN? Det är samtalet mellan er (dere) och er Fader i himmeln.(symbolsk uttrykk for det helhetsvesen vi alle lever inne i og hvis LIV er alt det liv som samlet finnes på alle plan og dimensjoner.)

VAR BOR ER FADER? "Han" finns överallt och i synnerhet inom era själar. Av det skälet (årsaken) bör bönen vara en hjärtebön (altså være fokusert i følelsene).

Gud den evige Anden inom dig, som lever i förbindelse med Kristus  i varje själ, kommer att ge dig svar på många olika sätt, ty du är Hans Barn. (Kristus forstått som spiren til det fullkomne mennesket - som finnes bak ved de dyriske, materielle, selvoppholdelses-krefter som er inkarnert som en del av hvert menneske mens de er på Jorden. R.Ø.anm.) Var medveten om detta ord - DU ÄR HANS BARN! Om du vet vad de här orden betyder, då börjar du att älska, nämligen Din Fader över allt annat och din nästa såsom dig själv! Hela skapelsen kommer du att älska, ty den stora helheten finns inom dig. Han den store Alismäktige har skänkt det till dig som gåva. Därför, när du ber, träng da in i din själ, där finns det levande helande.

 

Bönens vägar (veier).

Många frågar: När jag ber, vilken väg tar bönen?

Kära människa, Mitt Barn, se till att du inte enbart ber för dig själv, ty så snart du bara tänker på dig själv kommer egenkärleken upp och bönen har ringa (liten)kraft. När du ber, be då medvetet(bevisst/fokusert), sänd först ut kärlek, och be kärleken att bevinga dig, be sedan för ett land, för en kommun, där människor lever i nöd. Be för dina "syskon", som befinner sig oroligheter, i krigstillstånd, i nöd och sorg, be sedan för dina bekanta, som du känner på jorden, och enbart sedan, kära människa, Mitt Barn, tänk på dig själv.

"Fader Vår", som jag lärde folket, är inte en egoistisk bön, utan den är världsomfattande för alla sfärer, den är en enhetsbön, som kommer upp till Fadern och tillbaka till de bedjande. Några få av er, vet att allt har en aura, om det är en stadsaura, en del av jordens, en församlings, om det är din broders aura, din systers, ett djurs aura, naturens eller mineralens, det är den inneboende kraften, som strålar ut och som tar upp din bön.

Se, o människa, Mitt Barn, när du nu bedjer och din själ kommer att vibrera i Guds medvetande, då kommer Guds element, genom själen, att dra till sig din hjärtebön. Eter-anden i det eviga livets element är, så som alla element själv - obelastbar! När du ber för ett land då kommer din hjärtebön att formas i din själ och det landets aura kommer att dra till sig bönen.

Du måste vara medveten om att allt har en positiv och en negativ aspekt, och därigenom beror allt gudomligt på attraktion. I  landets aura kommer hjärtebönen återigen att formas, människor som lever i det här landet och som är positivt inriktade, blir då ständigt genom landet auras impulser stimulerade till det goda. Då kommer kärlekens tankar att tränga in i deras förberdda själar ty allt är magnetiskt. De förberedda själarna drar åt sig bönen och kommer på så vis i vibrationer och kommer att förmedla till människan goda impulser. På så vis kan själen vara människans samvete. Mycket kan avvärjas från ett land ni ber för, ty livets goda helande strömmar ger välsignelse och andens fullhet.

O, ni Guds barn, då ni ber för en broder, inrikta era hjärtetankar på Gud och be för er broder. Kärlekens strömmar, strömmar in i er broders aura, där formas de, auran sänder impulser till själen, tills själen har fått vibrationsgraden och sedan drar elementen bönens kraft in i själen. De gudomliga elementen blir återigen satt i vibration, och på så vis kommer de helande krafterna att strömma in i er organism. Allt, Mina kära Barn, sker inifrån och utåt. År en själ mycket förvrängd, så är även själens ljus mycket mörk, men trots allt förblir bönens tankar i den här auran. Sluta aldrig, o människa, Mitt Barn, att be.

O SE, NÄR EN SÅDAN SJÄL LÄMNAR DEN FYSISKA KROPP'EN, KOMMER AURAN ATT VARA VID SJÄLEN OCH ÄVEN DINA BÖNETANKAR. I astralsfärerna kan bönen frambringa frukter.

O människa, Mitt barn, allt vad du gör i kärlek, kommer att återgäldas mångfaldigt. Nazareens enkla ord har en allomfattande giltighet, nämligen, det du sår kommer du att skörda, det gäller både den positiva och negativa betydelsen. O se, Andens element kommer att bli livnärda i all evighet genom Uranden, ni kan dock livnära dem ännu kraftigare genom er bön, som åstadkommer andliga strömmar och har stor kraft.

Som Jesus från Nazareth gav Jag människorna på den tiden många liknelser, som Kristus talar Jag genom en jordisk människa och ger er liknelser för den här tiden. O se, när stormen blir förutsagd då rör sig ännu inte vindmätaren. Om du säger - jag vill be, då kommer inte dina element i din själ att beröras så, att helande strömmar flytar in i din själ och kropp.

Då du ber ljumt, är verkningen liten, då du ber med ditt förstånd kommer dina element inte att röra sig snabbare, tänk på vindhjulet.

En annan liknelse för att förstå bättre: Vattenhjulet hålls igång med vatten. O människa, Mitt Barn, bygger du en uppdämningsbassäng så kommer vattenhjulet att stanna, det är exakt detsamma som sker med din själ. Om du enbart riktar in dig på världen, så kommer du att pola om livets själspartiklar och elementen roterar endast för att upprätthålla själen och din person så gott som möjligt. Riv ned uppdämningsbassängen, börja att genom bön förbinda dig med din evige Fader, för att Kristus (som skal sees som det fullkomne i mennesket, som enda kun er en spire eller "et barn" slik det liknes med at Kristusbevisstheten ble født i det lille barn Jesus. R.Ø.anm.) skall kunna känna dig. Faderns kärlek sänkte och sänker sig ned i alla tider till sina barn, som lever i vanära och som inte hittar vägen tillbaka till faders hus, eftersom de inte hittar sig själva.

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV, träng sedan in i medvetandet av de eviga "JAG ÄR" - först då kommer du att vara fri och lycklig i ditt hjärta.

Mycket skulle kunna förhindras på den här jorden, om Guds barn skulle vara förenade i bönen, och de var av en ande, av ett sinneslag och en gemenskap, ty ni är alla bröder och systrar. I VAR OCH EN AV ER FINNS KRISTUS, SOM TALAR TILL ER GENOM (den enkelte) ENSTAKA MANNISKORS INRE, så att ni äntligen få insikt om det som var aktuellt för 2OOO år sedan och i all evighet kommer att vara: kärleken.

KÄRLEKEN ÄR LIVETS FUNDAMENT. Om du inte hittar till den här grundläggande kraften, så kommer du aldrig fram till faderns hus, du kommer att vara ett förlorat får så länge, tills du accepterar kärleken, den är kraften till Mitt eviga Liv. (Men som Martinus beskriver så er ikke kjærlighetens eksistens eller utvikling en viljessak men en utviklingssak – et utviklingsspørsmål - noe som framstår som sluttresultat av selvopplevde lidelser, og slik vil alle etter at disse har foredlet vesenet – framstå som vesener av den reneste kjærlighet. R.Ø.anm.)

I dag har människan sin farkost (kroppen), kanske redan i morgon kan själen inte längre använda farkosten. O människa, Mitt Barn, har du redan planerat resan inom dig, eller planerar du enbart för världen? Om du ännu inte har fått insikt inom dig om den här resan, då kommer din själ att stanna inom de lägre astralsfärerna, tills den kan godta de högsta krafterna i kosmos, nämligen kärleken.

O människa, Mitt Barn, du stiger in i din farkost, har du någon gång tänkt på Gud, som är din följeslagare och din beskyddare, för Kristus lever i Gud. O se, när du stiger in i din farkost, träng då ner på djupet till den evige Anden, som lever djupt inne i din själ och säg :

"O Fader, jag är Ditt barn, beskydda mig i den här jordiska farkosten och även alla andra som finns på färdvägen, låt oss alla handla i din Ande."

O människa, Mitt Barn, i samma øgonblick magnetiserar du din aura och din farkost, ljusvibrafioner omger dig som gör att de lägre krafterna hålls pa avstand. Dä du däremot stigar in i din farkost med dina världsliga (jordisk-materielle) tankar, beger du dig ut ur det gudomliga skyddet. Ty det står skrivet: "Be och du får - knacka på och du få komma in".

När du intar din måltid, glöm då din kropp, som eventuellt vid det tillfället är hungrig, och gå till din Fader och Frälsare, som lever inom dig och be, att HAN VÄLSIGNAR GÅVAN (Føden).

Sannerligen säger Jag er, många giftämnen (giftstoffer) skulle genom detta kunna oskadliggöras. Då människan ber ur hjärtat, kommer näringsämnenas andliga substans att magnetiseras, då kommer de goda nyttiga ämnena att nå kroppen och de giftiga kommer inte att få någon verkan eller bara lite verkan.

Vad sade Faderns Ande genom Kristus? Ni har fått allt genom Mig, ty Guds Kristus inom er kommer att livnära er, för att ni skall göra ännu större saker och ting än vad Kristus i köttet gjorde, ty ni har fått himlens kraft vid uppståndelsen för att ni skall bli kosmos’ barn. På så vis är ni alla barn till kosmos, i vilken hela skapelsen pulserar, följaktligen solens och planeternas alla strålar. Allt vad som lever och vibrerar är Andens rörelse, de finns inom er.

O kunde ni bara fatta ordens mening, då skulle ni vara strävsamma och leva för evigt i min Faders medvetande, för att Guds Kristus skulle kunna leda er till det eviga riket där ni hör hemma i all evighet. Av det skälet, O människa, Mitt Barn, inrikta dig inte enbart på de jordiska gåvorna, utan tacka, eftersom Gud gav dem till dig. Rikta in dig alltmer på Gud, på de himmelska gåvorna, för då förlänas du mer kraft och liv, ty kärleken delar ut rikligt.

HUR OCH VAR (hvordan og hvor)BÖR DU BE, Mitt Barn? Så lenge det finns oro i ditt hjärta, så dra dig tillbaka till stillheten, leta efter någon tyst, välsignad plats där du får samla dina tankar, rikta dem mot Gud och be. När din själ vid Andens medvetande vibrerar, då har du förbindelse med din Fader.

Se, bönen måste tränga in i själen, annars blir det tomma ord.

Vart går er läppbön(altså en bønn som kun går over munnen og ikke inn i følelsene eller hjertet), som är en förståndets bön? Den förblir hjärnströmmen.

Människan kommer att ges tillbaka till jorden(altså selve kroppen), var (hvor) människa, kommer då bönen att hamna? På jorden, ty den har inte nått själen, därför är den döv och världstyngd, emedan du inte har bett i stillhet och med hjärtat.

O människa, Mitt Barn, när du känner de här vibrerande bönetankarna och du är ett med din Gud, då kommer du att även vara ett med Honom i den högljudda världen. Din bön kommer inte längre att vara ett av den här världens pladdrande, utan ett par hjärtetankar öppnar hela himlen för dig, eftersom du vet, att Gud inte lyssnar pä dina ord utan Han uppfattar meningen av din bön, din själs höga vibrationsgrad.

Om du finns i den här högljudda världen och du ser upp till din Fader och ser i allt liv Hans verkan, så är du i ditt djupaste inre förbunden med honom och du kommer att känna FADER OCH BARN enheten, då kommer du att vara ett välsignat människobarn som kommer att vara skyddat av Gud och ljusets varelser. Ty du lever inom Honom, den Allsmäktige och Han inom dig. Så kan Kristus, världens ljus, återigen göra sig kännbar inom dig.

Mänskligheten har glömt bort att be, därför ser världen ut idag så som den gör, eländiga är Guds barn, fulla av världsligt maktbegär.

O KUNDE JAG I VARJE ENSTAKA HJÄRTA TALA, O KUNDE JAG SÄGA TILL VAR OCH EN, lyssna, KÄRLEK BÖR DU SÄNDA UT, FÖR ATT DU SKALL KUNNA FÅ KÄRLEK TILLBAKA, du bör ha ordning i dina tankar och i ditt hjärta, för att du inom dig skall kunna förnimma ordningens store Ande.

Människan har blivit ljum, hon strävar efter det jordiska livet. Vad angår henne Gud. "Gud kan inte förnimmas" (oppfattes/bevises)- så talar den högljudde världsliga människan. Nej, o människa, Mitt Barn, inte i den högljudda själen och i ditt högljudda hjärta kommer du att förnimma stillhetens Ande, utan enbart i ett stilla och fridfullt hjärta, som är ett med Honom. När du har lagt av det mänskliga, dvs när du inte längre längtar efter pengar och ägodelar, utan målmedvetet följer Anden inom dig, då kommer du att hitta Honom. Ett barn till Gud står stadigt med fötterna på marken, det vet att Gud har skänkt det allt och att det finns en jordisk klädnad för att på nytt födas och bära tillbaka själen till Allmedvetandet, som är närvarande i allt varande. O människa, Mitt Barn, när kommer du att förstå Guds inneboende Kristus, när kommer du att bygga på Honom och när kommer du att glömma din människa, för att bli enad med Mig, den inneboende Anden.

("Hans Wilhelm" recommended to read the  book 'live the moment' (link to googlebook of it) and it can also be found in simple audio format on the link here )

*  *   *

White Eagle om bl a bønn: link til engelsk opplesning fra WhiteEagle boken "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil


koplinger/linker til tilsvarende stoff:

link til stoff om Martinus' forklaringer om bønnens funksjon og hensikt

link til stoff om Lobsang Rampas forklaringer om bønnens åndelige virkemåte

boken KOSMISKE GLIMT av MARTINUS

link til stoff om SYKDOM OG TANKEKRAFT - tankens skapende makt og gr.laget for sunnhet

Fra Martinus bok UNATURLIG TRETTHET      Fra Martinus' bok LIVETS SKJEBNESPILL

mer om samme tema

lydbok om bønnens muligheter i eng.tekst i boken BENEVOLENT MAGIC og pdf  av boken der nederst i lydmappen

http://galactic.no/rune/ppforedrag/ombonnensprisipp.pps